Spracovanie osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Základné zhrnutie

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti eMarkest, s.r.o. pre účely zasielania obchodných zdelení (marketingových ponúk) a pre vykonanie iných marketingových aktivít voči Vašej osobe.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné zdelenia Vám tak nebudú ďalej odosielané.

Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

1.1 Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť eMarkest, s.r.o., so sídlom Domažlická 1232/3, identifikačné číslo organizácie: 24272973, zapísaná v obchodnom registri vedeným mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 199579.

1.2 Kontaktné údaje správcu sú nasledovné: adresa elektronickej pošty info@proerecta.com, telefón +420 607 657 370.

1.3 Správca neustanovil zverenca pre ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas poskytnutý správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európského parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných zdelení a vykonanie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

3.2 Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Doba, počas ktorej budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 15 rokov od objednávky alebo do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1 Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zabezpečujúce marketingové služby pre správcu.

5.2 Správca nemá v úmysle poskytnúť Vaše údaje do tretích krajín (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácií.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1 Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovat od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a Ďalej máte právo na prenesiteľnosť Vašich osobných údajov.

6.2 Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Tým však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvoláním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledovným spôsobom: telefonicky alebo e-mailom na info@proerecta.com

6.3 Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozorujúcemu úradu.

6.4 Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzavretiu zmluvy.

6.5 Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, súčasne profilovaniu, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.